Pozwolenia na budowę

Wykonujemy kompleksową dokumentację projektową dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, wraz z jej zatwierdzeniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę , a także pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedsięwzięcia.

Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, a także Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W pierwszym etapie prac dla przewidywanych przedsięwzięć sporządzamy dokumentację do wniosku o wydanie: W drugim etapie prac wykonujemy projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany , zaopatrzony w niezbędne opinie i uzgodnienia, uzyskujemy jego zatwierdzenie przez właściwy organ i decyzję o pozwoleniu na budowę.
Wykonujemy również: