Gospodarka odpadami

Wykonujemy dokumentacje na uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami (magazynowanie odpadów, składowanie, odzysk, transport, unieszkodliwianie, zbieranie). Prowadzimy na bieżąco ewidencje odpadów oraz wykonujemy analizy zmierzające do optymalizacji kosztów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

Do obowiązku każdego z przedsiębiorców należy prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie firmy. Odpady należy przekazywać przy użyciu karty przekazania odpadów do firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

Konieczne jest również bieżące prowadzenie rzetelnej ewidencji odpadów.
W zależności od ilości wytwarzanych odpadów wymagane jest także: Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu , odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien uzyskać jedną z wyszczególnionych niżej decyzji: