Inne usługi eksperckie

W oparciu o obowiązujące ustawy: możemy wykonać szeroki zakres usług eksperckich, związanych z ochroną środowiska w zakresie : ochrony wód, gleb, powietrza, dóbr materialnych, dóbr kultury, krajobrazu, flory i fauny.